[?] [X] [Torrents]

Not logged in.


Detailed module view [disabled]
Home

ko0x_-_kidnapping_joule.xm (ko0x_-_kidnapping_joule.xm)Info Summary

 • ko0x_-_kidnapping_joule.xm is a XM format module. Uncompressed, it is 80.11KB in size and has been downloaded 2611 times since Sun 5th Oct 2008 :D

Info Info

 • Mod Archive ID: 163055
 • Downloads: 2611
 • Favourited: 5 times
 • MD5: d51c3c1cb0cbb7bad425c546eb54187a
 • Format: XM
 • Channels: 18
 • Uncompressed Size: 80.11KB
 • Genre: n/a

License License

artists Registered Artist(s):

 

Rating Ratings

 • Member Rating: rating (10 / 10)
 • Reviewer Rating: rating (Unrated)

Favourites People who like this tune


Download mirrors generously provided by:

modarchive.org - hosted by SceneSat
modarchive.org - hosted by SceneSat


Comments Your Comments

member Posted by Arne Puszelski on Fri 6th Mar 2009, rated 10 / 10.

Very cool title for this song :-)! The music is composed very well! I like this style of music! Keep on working like this!!!


Reviews Your Reviews

Be the first to post a full review of this module!
Earn 500 chart points.

Info Internal Texts *

                                                                 .
                  .                                            .; .
                  :  .          ...     ::.                   .:  .
                  .  ::       .:"        "´"´,       .       .;'  .
                  :  ::    .              ...     .,::      .:`   :
                  ,  ;;. .;;,. ,;;,    .;;;;;;;.   ;;;,  .,;;     ,
                  [  [[[[[ ' ,['  [n  ,[[      [[,  '[[,,[['     ']
                  $  $$$$,   $$    $$ $$$,     $$$   Y$$$P      q$$
                  8  888"88o,Y8,  ,8" "888,_ _,88P oP"``"Yo,     q8
                  M  MMM "MMP;"YmmP     "YMMMMMP"mn"       "Mm,   M
                  '  Y"   "M:'  ""         """"  Y  .______   '.  '
                  :  '    / '_________ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ' /;_____/       :
                         /\___________º proudly    \º___/
                  \:     \__ÉÍÍÍÍÍÍÍÍͼ  presents   ÈÍÍ»         :/
                   ::.     Éº_______                ÌÍͺ»       .::
                  <::.     ÈË»ÉÍÍ=-  -kidnapping- -=ÍÍËͼ       .::>
                  +[:]      \Ⱥ/     --joule-----   \ººº        [:]+
                   :+       _ºº                       ºº         +:
                   ::      /Éͼ  ÉÍ- 1:51 min         ÈÍ»        ::
                  ::'     /_̺ÍÍÍÎÍ- .xm               ºº\       '::
                 ::     _/__Ⱥ»  ÈÍ- modplug tracker  Éº¼_\__     ::
                  ::  _/_\___ºº                       ºº___/_\_  ::
                   :+ \___v__ºº Turn Resampling off!  ºº__v__ / +:
                   ::  \__|__ºº  Use mpt or xmplay    ºº__|__/  ::
                   .:   É\___ºº                       ºº___/»   :.
                   ::'  ºÉÍ\_ºÍ»    - 02.10.2008 -   Éͺ__/»º   ':
                   /'   Ì¼  \_ºº\                   /ºº¼/  È¹   '\
                  :'   Ì¼ÈÎÍ \ÌÊ=ÍÍÍ»ÍÍËͺËÍËÍÍ»ÍÍÉÍÍʹ/ Íμȹ   ':
                  \:   ÈÎͼ ÉͼÍÍÍÍÍÊÍÍÊÍʺÍÊÍÍÈÍͼÍÍÍÈÍ» ÈÍμ  :/
                     _/=¼__/º             º             º\__È=\
                   /ÉÉÍÍÍÍÍͼ.__who's flying with me?_. ÈÍÍÍÍÍ»»\        __
                   'ºº            .                           ºº'      _( _)
                   :ºº           ._joule_._mano_.             ºº:     (_  __)
                   .ºº       ._._adde_._bzl_._fup_:_.         ºº.
        ___        :ºº    .__:_alpha_c_._mrgamer_.vibe_.      ºº:
      _( __) _     [ºº    ._michu_:_BiTL_._yozfitz_._yero_.   ºº]
     (_ ______)    $ºº    _._masahiro_._okeanos_._lamb_._     ºº$
                   8ºº  ._saga musix_._m0d_._cerror_._noof_.  ºº8
                   $ºº    ._rolemusic_._fasty_._dsteele_._    ºº$
                   Mºº    ._._zinger_._dalezy_._silent_.      ººM     /\/\
                   *//    .__bero_:_mrvegas_._yugo amaryl_.   \\*
     /\/\          :'        ._._pip malt_._drjacko_._.        ':

             __ _
            (_  _)                                   |//
          (__  _)                                  _(_/=
                      _____________________ _     /  /
                     (__(______________    / \   /  /                    ___
                       ________________>__/   \_/  /                 ___(  _)_
   __                 / (________________/ /   '  /                 (____    _)
  ( _)_              /_/                 \ \/\   /__                   (___ _)
 (_____)                                  \ \/  /_"_\
                                           >  /( o O )
                                          /  /  \_v_/
                                         /__/
                       ___               ( /=
                     _( __)_             //\
                    (_______)                                     /\/\                                                        plz watch with Terminal* As per section 1.6 of our terms of use, The Mod Archive does not in any way guarantee the accuracy of the information contained on the website nor does it guarantee that such information will be free of objectionable content or free of content which is unsuitable for minors.

Up